Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 12.04.2019r. i stanowi integralną część Regulaminu dostępnego pod adresem URL: https://kancelarialexchf.pl/regulamin/ Akceptacja regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności.

 2. Dla interpretacji terminów przyjmuje się definicje z Regulaminu.

 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Dane osobowe podawane w Formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników/Klientów za wyjątkiem uprawnionych osób po stronie Usługodawcy.

 5. Usługodawca informuje, że Użytkownik/Klient na etapie realizacji usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF może dokonać częściowej anonimizacji danych osobowych i innych uwidocznionych w umowie kredytowej.

 6. Dane niezbędne do wykonania usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF to: dane liczbowe dotyczące warunków umowy kredytowej, data zawarcia umowy, imiona i nazwiska kredytobiorców, adres e-mail i/lub telefon umożliwiające Usługodawcy kontakt zwrotny z Użytkownikiem/Klientem.

§2 Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych
 1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich Klientów oraz osób fizycznych, które po raz pierwszy skorzystały z Formularza i/lub przesłały zapytanie z wykorzystaniem dostępnych na stronie www.frankhelp.pl form kontaktu, w tym adresów e-mail, telefonów, adresów korespondencyjnych (pocztowych).

 2. Usługodawca jest Administratorem danych osób korzystających z usług dodatkowych takich jak: newsletter, cykliczne powiadomienia, bieżąca obsługa zlecenia.

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@frankhelp.pl

 6. Usługodawca nie będzie przetwarzał danych Klientów z zastrzeżeniem do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:

  1. rozwiązania Umowy;

  2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Dane osobowe przetwarzają osoby posiadające upoważnienie Usługodawcy lub Przetwarzający, z którymi Usługodawca ściśle współpracuje.

§ 3 Powierzanie przetwarzania danych
 1. Usługodawca w ramach realizacji usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF może korzystać ze wsparcia Kancelarii Prawnej i powierza jej dane niezbędne do oceny możliwości realizacji pomocy prawnej i/lub opracowania oraz przedłożenie propozycji współpracy.

 2. Usługodawca w oparciu o zgodę marketingową oraz regulamin, powierza przetwarzanie danych niezbędnych Kancelarii Prawnej do skutecznego opracowania i realizacji zlecenia obsługi prawnej na rzecz Użytkownika/Klienta.

 3. Powierzenie udzielone jest na czas trwania Umowy, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu powierzenia, Usługodawca w terminie do 3 miesięcy usuwa powierzone dane osobowe.

 4. Zakres danych objętych powierzeniem obejmuje dane przesłane przez Użytkownika/Klienta za pośrednictwem formularza na stronie www Usługodawcy, dane przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub w inny sposób.

§ 4 Podpowierzanie przetwarzania danych
 1. Usługodawca może podpowierzyć konkretne operacje przetwarzania danych w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym.

 2. Dokonując podpowierzenia Usługodawca ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Usługodawcy wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

 3. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Usługodawcy wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

 4. Usługodawca nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

§ 5 Postanowienia uzupełniające
 1. Usługodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Usługodawca zobowiązuje się, że:

  1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika/Klienta dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

  2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,

  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

  4. przestrzega warunków korzystania z innych podmiotów przetwarzających,

  5. będzie niezwłocznie informować Użytkownika/Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego, o ochronie danych, z uwagi na siedzibę Usługodawcy,

  6. przez czas trwania Umowy, w ramach swojej organizacji, będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO oraz przepisami państwa członkowskiego z uwagi na swoją siedzibę), w tym między innymi przetwarzać je będzie poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy.

 3. Powierzenie oraz podpowierzenie przetwarzaniach danych nie jest objęte dodatkowym wynagrodzeniem.

§ 6 Cookies (ciasteczka)
 1. Usługodawca używa cookies zwierających session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających stronę www.

 2. Strona www usługodawcy korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania strony www. Są to narzędzia do analityki internetowej – autorskie rozwiązania Usługodawcy albo zewnętrzne, które implementuje w ramach administracji stroną www. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność strony www i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Narzędzia te gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

 3. Każda osoba przeglądająca stronę www powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

 4. Użytkownik/Klient otrzyma powiadomienia dot. ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem strony www Usługodawcy.

§ 7 Newsletter
 1. Usługodawca może świadczyć usługę informowania o bieżących aktywnościach i nowościach w formie Newsletter.

 2. Newsletter wysyłany jest e-mailem na adres wskazany przez Użytkownika/Klienta.

 3. Osoba zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anuluj subskrypcję” lub podobny na dole każdej wiadomości z newslettera.

 4. Rezygnacja z usługi Newsletter nie jest tożsama z rezygnacją innych usług, w tym w szczególności zleceń dla kancelarii prawnej.

Skontaktuj się z nami